Dernek Lokali Nasıl Açılır | Açma Şartları ve Gerekli Belgeler

14.03.2021
10.017

Lokal, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla mülki idarinin iznine tabi olarak kurulan sosyal tesislerdir. Dernek lokali açmak için öncelikle dernek tüzüğünde bulunması ve yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Alınacak karar esası ile mülki idare amirliğine gerekli evrakları tamamlayarak başvuruda bulunulur. Dernek lokalleri kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğundan, sadece dernek üyeleri ve yanında getirdikleri misafirler lokale kabul edilebilir. Dernek lokalinde alkollü içki içilmesi, ticari faaliyette bulunma ve oyun oynanması gibi durumlar farklı kanun hükümlerine tabidir. Dernek lokali nasıl açılır diyenler için tüm bu süreci detaylandıralım.

Öncelikle dernek lokallerinde maliyetine ya da zararına dahi olsa, sunulan hizmet ya da mal belirli bir bedel karşılığında satılmaz. Aksi taktirde dernek lokali iktisadi işletme statüsüne girmiş sayılır. Bu da sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla açtığınız dernek lokalini, vergi mükellefi durumuna sokar. Sadece üyelerin sosyal amaçları karşılamaya yönelik dernek lokali açmak mümkün. Diğer türlü iktisadi işletme açarak faaliyet yürütmeniz sizi daha mantıklı olacaktır.

Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak dernek lokali açmak ya da farklı dernek yönetim süreçleri ile ilgili sizlerin yanında yer almaktayız. Bürokrasi sürecini sizler için kolaylaştırmamız adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Lokali Açmak

Dernek lokali açmak için il sınırları içerisinde kalan bölgelerde valiliğe, büyükşehir sınırları içerisinde olan ilçelerde dahil kaymakamlığa dilekçe ile başvuruda bulunulur. Dernek başkanının iletişim bilgileri ve imzası olan dilekçede mülki idare amirliğine hitaben içkili ya da içkisiz lokal açılmak istenildiğini belirtin. Dilekçenin yanında lokal açılışı için bir alt başlıkta bulunan gerekli belgeleri de getirmeniz gerekir.(Lokal Açma Dilekçe Örneği)

Dernek Lokali Açmak İçin Gerekli Belgeler

 • Lokal almak için alınmış olan yönetim kurulu kararının fotokopisi. Alınmış olan kararda dernek lokalinin adresi, sorumlu olacak müdürün TC kimlik ve iletişim bilgiler yer alacak.
 • Lokal açılacak olan yerin kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Dernek açılacak olan yer mesken olarak görünüyorsa, kat maliklerin oy birliği ile izin verdiklerine dair karar örneği.
 • Lokal olarak kullanılacak olan yer belediye sınırları içerisindeyse yapı kullanım izni.
 • İş hanında bir adres lokal olarak kullanılacaksa, buna dair yönetim kurulu karar örneği.
 • Bu belgelerin bulunmadığı durumlarda ise belediye tarafından verilmiş lokal olarak kullanılacak olan yerin herhangi bir sakınca oluşturmadığına dair belge.
 • Canlı müzik izni talep edilirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan bir kurum tarafından ”Çevre Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” alınmalıdır.

Yukarıdaki evraklarından herhangi biri eksik olan derneklere, evrakları tamamlamaları için 30 gün ek süre tanınır. Süre sonunda evraklar tamamlanmaz ise, başvuru tamamen kaldırılmış kabul edilir.

Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen derneklere ise mülki idari amirliği tarafından lokal açma ve işletme izni belgesi verilir. Bu belgede gerekli çalışma şartları ve hükümleri yer alır. iki nüsha olarak düzenlenen Lokal Açma İzin Belgesinin biri derneğe verilir, diğeri sivil toplum il müdürlüğünün dosyasında saklanır.

Sivil toplum il müdürlüğü tarafından 15 gün içinde; kolluk kuvvetleri, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir.

Dernek Lokali Açma Şartları

 • Dernekler başka bir dernek ya da tüzel kişi ile ortak dernek açamaz.
 • Federasyon ve konfederasyon hariç, bir derneğin lokal açabilmesi için açılışından sonra en az 1 yıl geçmiş olması gerekir.
 • Çocuk derneklerinin kanunen lokal açması mümkün değildir.
 • Gençlik ve spor derneklerinin içkili lokal açmalarına izin verilmez.
 • Dernek yerleşim merkezinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak lokalin kapısı ile dernek merkezinin kapıları kesişemez. Lokale derneğin içinden giriş ya da lokalden derneğe giriş olamaz. İç kapı girişleri bağımsız olmalıdır.
 • Dernek lokali açmak için yönetim kurulu tarafından sorumlu müdür belirlenmelidir. Sorumlu müdür dernek dışından olabileceği gibi, ücretli olarak da çalıştırılabilir. Ya da dernek içinde fahri olarak görevlendirme yapılması da mümkün.
 • Lokallerde alkollü içki kullanım izni mülki idare amirliğinden alınır. Bunun için içkili yer bölgesinde bulunması şartı aranır.
 • Lokal açılacak yere  50 x 75 cm boyutunda hangi derneğin lokali olduğu ve ayrıca 20 x 30 cm boyutunda ”üye olmayanlar giremez” ibaresinin yazılı olduğu levha, ilk bakıştan dışarıdan kolaylıkla görülebilecek bir noktaya asılmalıdır.

Dernek Lokali Açılması Yasak Olan Yerler

 • Toplu şekilde ibadet etmek için yapılmış olan mabetlerde,
 • Silah fabrikası ve imalathaneleri, patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı maddeler üretilen, kullanılan ve satılan yerlerin tesislerinde,
 • İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde,
 • Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,
 • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin
  kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,
 • Bina sakinleri tarafından ortak olarak kullanılan bağımsız bölümlerde,
 • Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,
 • Dernek merkezinin bulunduğu yerin ve lokalin iç kapılarının birbirine bakması ve birbirleri arasında giriş çıkış yönünden bağlantı olması,
 • Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında lokal açmak dernekler yönetmeliği kapsamında yasaktır.

Yukarıdaki yerler haricinde, belediyeden alınacak olan yapı kullanım izni kapsamında mülki idare amirliği tarafından dernek lokali açmak için izin verilecektir.

Lokal Açılabilmesi İçin Mesafe Ölçümü

Lokal olarak açılması planlanan ve mülki idare tarafından açılmasına izin verilen yerlerin, okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa ana bina giriş kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Lokallerin yukarıda belirtilen yerlere olan uzaklığının tespitine, lokal açılış izni için başvuru yapılan mülki amirlik bünyesindeki dernekler birimi yetkilidir ve tespit, yalnızca bu birim tarafından yapılabilir.

Dernek Lokalinin Vergi Mükellefiyeti

Dernek lokalleri sadece üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulabilecek olan tesislerdir. Bu tesislerin gideri dernek öz sermeyesinden karşılanır. Üyelerine maliyetini çıkarmak amaçlı herhangi bir bedel karşılığında ürün veya hizmet satılamaz. Bu koşullar halinde gelir vergisi kanunu hükümlerine tabi değildir.

Ancak herhangi bir bedel karşılığında ürün veya hizmet satışı yapıldığı taktirde, bu satış sadece üyelere, maliyetine hatta zararına bile satılsa, dernek kurumlar vergisi kanununa tabi olur. Yani dernek iktisadi işletmesi statüsüne geçmiş olur. Bu aşamada dernek lokali açmak ile herhangi bir ticari işletme açmak arasında herhangi bir fark olmayacaktır.

Dernek Lokali İşletme Yönergesi

Dernek lokalleri yönetim kurulunca ve dernekler yönetmeliğine usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanmış olan yönerge ile yönetilir. Yönergelerde aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır.

 • Dernek lokalinin çalışma şartları ( Amaç, Kapsam ve Dayanak)
 • Dernek Lokali Çalışma saatleri
 • Sorumlu müdürün görev ve yetkileri
 • Lokalde yapılacak olan faaliyetler ve gerçekleştirilecek hizmetler
 • Dernek üyesi olanların ve onların misafirlerinin lokalden nasıl yaralanacağı
 • Lokalde alkollü içki kullanılıp, kullanılamayacağı ve kullanılacaksa ne şekilde olacağı yazılmalıdır.
 • Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları. ( Lokal İşletme Yönergesi Örneği)

Dernek Lokali Açılış ve Kapanış Saati

Derneğe ait lokal her gün 08.00’de açılır. Gece 23.30’da kapatılır. Gece 23.30’dan sonra her ne ad altında olursa olsun üyelere hizmet verilemez. Lokalin temizlik işlemleri en geç 24.00’e kadar tamamlanıp lokalin kapısı kapatılmak zorundadır. İl mülki idari amirinin yani valiliğin kararı ile bu tarih ve saatlerde değişiklik yapılabilir. Lokal açmak ve işletmek isteyen herkes bulunduğu ilin valiliği tarafından alınan özel kararlarına tabidir.

Sorumlu Müdür ve Lokalin Yönetilmesi

Lokal açmak için mülki idareden izin alan bütün dernekler, lokalin yönetim ve işletilmesinden sorumlu bir müdür atamak zorundadır. Lokal Müdürü, dernek yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve karara ilişkin bilgiler mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.
Dernek lokalinin sorumlu müdürü, lokalin yürürlükteki mevzuata ve alınan ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumlu olup müdürün görev ve yetkileri lokal yönergesinde açıkça belirtilecektir.
Dernek yönetim kurulu, lokalin sorumlu müdürünü değiştirdiği takdirde yaptığı değişikliği, 15 gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. Lokal müdürünün ücretli olarak çalıştırılması zorunlu değildir, bu görevi gönüllü olarak yürütmek isteyen kişilerde lokal müdürü olarak görevlendirilebilir. Lokal müdürü olarak atanacak kişinin dernek üyesi olması şart değildir. Dernekler, lokallerinin işletmesini müstecirlere de yaptırabilirler, lokal işletmesinin müstecir aracılığı ile yapılması durumunda dahi Lokal Müdürü dernek yönetim kurulunca görevlendirilmek zorundadır. Lokalin kiracı tarafından işletilmesi, lokal müdürünün sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Lokal Müdürünün Görevleri ve Yetkileri

 • Lokal açmak için tayin edilen sorumlu müdür, lokal açma ve işletme belgesinde yer alan yönergelere uygun bir şekilde lokalin işletilmesinden sorumludur.
 • Dernek lokalinin açılış ve kapanış saatlerine uyulup, uyulmadığından sorumludur.
 • Sorumlu Müdür ayrıca lokale ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 • Eğer sorumlu müdür değişikliği yapılacaksa, 15 gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde yeni müdür lokalde görev alamaz.
 • Lokalde yer alan demirbaşların bakım, onarım ve korumasından sorumludur.
 • Sorumlu Müdür kısa süreli olarak Lokalden ayrılması durumunda görev ve yetkilerini kullanmak üzere yönetim kurulundan bir üyeyi yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirmek şartıyla geçici olarak yerine vekâleten bırakabilir.

Lokallerin Denetlenmesi Esası

Mülki idare amiri, lokallerin açma ve işletme belgesinde yer alan usullere göre işletilip, işletilmediğini denetleyebilir. Bu denetim dernekler birimi ve kolluk kuvvetleri ile birlikte yapılır.

Derneklerin denetiminde önceden bildirim esastır. Ancak lokallerin denetlenmesinde bildirimde bulunma ve mesai saatleri içinde denetleme şartı aranmaz. Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna
geldiği ya da lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Kanunda yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

Eğer bir lokale faaliyetten men kararı verilirse, bu karar öncelikle yönetim kuruluna ve sorumlu lokal müdürlüğüne tebliğ edilir. Kararın uygulanması için 2 günü geçmeyecek şekilde süre verilir. Tebliğde dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir.

Lokalin kapalı olduğu süreçte, içeride olan bozulacak malların ve özel eşyaların alınması için izin verilir. Kapı ve pencereler kapatılarak lokalin girişi mühürlenir. Kararın uygulanması için tutanak tutulur ve kapatılması süresi tutanağa geçilir. Dernek yönetim kurulu başkanı ya da görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ve sorumlu müdür tarafından düzenlenen tutanak imzalanır.

İçkili Dernek Lokali Nasıl Açılır

Alkollü içki kullanılabilecek dernek lokali açmak için mülki idareden izin almanız gerekir. Mülki idare izin vermek için lokalin içkili yer bölgesinde olup olmadığını inceler. İzin alındıktan sonra ayrıca alkollü içki satış izni belgesi (TAPDK) alınması gerekli. Bu belgeyi almak ve alkollü içki satışı yapmak için lokalin vergi mükellefi olması gerekiyor.

Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz. Ayrıca bu lokallerde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmasına izin verilmez.

Lokallerde Canlı Müzik İzni

Dernekler yönetmeliğinin 60. maddesine göre canlı müzik yayını yapılan bir dernek lokali açmak mümkün. Halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolün akabinde, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik, lokal açma ve işletme izni belgesine işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulması gerekir.

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda lokalin izni iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.(DY Madde 60)

Dernek yöneticileri veya dernek sorumlu müdürleri, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

Üyelerin Dernek Lokalini Kullanması

Dernek üyelerine dernek başkanı tarafından imzalanmış, üyelik tarihinin kabulünün yazılı olduğu bir kimlik verilir. Üyeler lokalde bulunduğu sürece, bu kimlikleri yanında taşımak ve denetim esnasında göstermekle yükümlüdürler. Dernek lokalleri sadece üyeler içindir, üyelerden başka kimse lokalden faydalanamaz. Ancak üyelerin yanında getirdikleri misafirler, görünecek şekilde misafir yaka kartını takmak şartı ile lokale kabul edilirler.

Dernek lokali açmak ve lokal açma şartları” başlıklı makalenin sonuna geldik. Dernek lokali açarken genellikle doğru bilinen yanlışlardan dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Daha önce dernek cezaları başlıklı makalede dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı hareket etmenin cezalarını yazdık. Bu nedenle işinizi şansa bırakmayıp, mutlaka alanında uzman ve tecrübeli bir firma ile iletişime geçiniz.

Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak hem lokal açılışı hem de tüm dernek yönetim süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Detaylı bilgi almak için iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Ziyaretçi Yorumları (2)
 1. Oğuzhan Çermik dedi ki:

  Selam. Elif hanım; Beşiktaş ta yaşadığımız sokaktaki binanın giriş kısmına bir şehir adına dernek açılacak.
  Birinci sorum, dernek açabilmek için o binada oturan herkesten onay alınması gerekiyormuş
  2- Derneğin önüne masa sandalye koyup oturabilirlermi
  3- Şikayetçi olmamız durumda yetkili kurum neresidir

  1. Dernekciler dedi ki:

   Merhaba Oğuzhan Bey,
   1. Muvafakatname alınması açılış işlemlerinde sunulması gerekmektedir.
   2. Hayır Lokal izni alınması gerekir.
   3. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü – İlgili Belediyenin Zabıta Müdürlüğü

Call Now Button